ثبت نام / ورود

تصور کنید در خانه نشسته ایم ، چای قند پهلو در کنارمان ، در آرامش خانه و به دور از آلودگی و هیاهو ، بدون وقت تلف کردن و از این مغازه به آن مغازه رفتن و سردرگمی در میان اجناس متفاوت و سرانجام هم پیدا نکردن اون چیزی که دنبالشیم ، به راحتی به تمام فروشگاه ها و مراکز خدمات شهر دسترسی پیدا کنیم ، اجناسشان و خدماتشان را ببینیم . نظرات دیگران را مشاهده کنیم و به آن چیزی که دنبالش هستیم برسیم و سفارش بدهیم و تا اتمام چای خود سفارش را درب منزل خود تحویل بگیریم .